Madonna Della Luce
Mistretta
7 e 8 SettembrePREGHIERA TRADIZIONALE
ALLA MADONNA DELLA LUCE

Matruzz'a Luci, siti bbedda assài;
e-ccu cci veni nun vi lenta cchiùi;
mi-nn'atu purmittutu cos'assài:
lu pararis'e-nnatra cosa cchiùi!
***
Marunnuzza ri la Luci
a Vui jettu la me vuci,
Vi la jettu accussì ardenti:
Marunnuzza facitimi cuntenti,
pu Bamminieddu c'aviti 'mrazza
cunciritimi sta razia
ratimi socchi m'aviti prumisu
li Vuostri razii e lu Santu Pararisu.
***
Si nun fussi pi lu mantu ri Maria
fussimu piersi' ncumpagnia.
***
E gridamu ad alta vuci
Viva la Matri ri la Luci!


MATRI, MATRUZZA RI LA LUCI
UNNI VERRA C'E' MITTITI PACI...Archivio Santini...